how to create a website for free

Somsak Jewelry

สมศักดิ์ จิวเวลรี่

“สมศักดิ์ จิวเวลรี่” นั้นก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2517 นับถึงปัจจุบันก็ 30-40 ปีมาแล้ว เนื่องจากคุณสมศักดิ์ได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำเครื่องประดับจิวเวลรี่มาตั้งแต่เด็กๆ เพราะห้างร้านในย่านบ้านหม้อนี้ ส่วนใหญ่มีช่างฝีมือดีอยู่มากนัก จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำร้านเครื่องประดับจิวเวลรี่ของตนเองขึ้นมา จากร้านไม่ใหญ่โตนักแต่อาศัยความเชี่ยวชาญและงานฝีมือดี จึงทำให้เป็นถูกใจได้ไม่ยากนัก ต่อมาจึงขยายกิจการโรงงานใหญ่มากขึ้น ทำสินค้าที่หลากหลายแบบได้มากขึ้น ทำให้มีชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบันนี้

Mobirise

Somsak Jewelry

นอกจากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 40 ปี ทางร้านได้รับเชิญจาก ศ.ต.พ. ในการไปตรวจสอบเพชรซาอุ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2537- 2538 ร้านเราได้รับการรับรองจากสมาคมเพชรพลอยเงินทอง และได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมเพชรพลอยเงินทอง ทางร้านได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค รางวัลมาตรฐาน สินค้าระดับ Platinum

Mobirise

ร้านเราได้รับการรับรองจากสมาคมเพชรพลอยเงินทองและได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมเพรชรพลอยเงินทอง

Mobirise

นอกจากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 40 ปีทางร้านได้รับเชิญจาก ศ.ต.พ.ในการไปตรวจสอบเพชรซาอุเมื่อประมาณ ปีพ.ศ. 2537-2538

Mobirise

ทางร้านได้รับเกียตรติบัตรจากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภครางวัลมาตรฐานสินค้าระดับ Platinum

Address

132 Banmoh Rd. Wangburapapirom Phranakorn Bangkok 10200 Thailand

Contacts

Email: chonticha_eh@hotmail.com , somrerks@yahoo.com
Phone: (66)0-2222-3316,
0-2221-4992, 0-2623-7557
Fax: (66) 0-2623-8276